top of page
Algemene voorwaarden TJK Energie Advies

Art. 1: Dienstverlening
De partij welke met TJK Energie Advies een overeenkomst aangaat (hierna: deelnemer), geeft de inkoop van energiezaken uit handen aan TJK Energie Advies. Hieronder wordt verstaan: bemiddelen en afsluiten van overeenkomsten tegen het met de deelnemer afgesproken tarief. Alsmede het onderhouden van deze overeenkomsten in de toekomst, tot de contracten worden opgezegd binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Art 2: Tariefstelling
Tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals deze op het moment van tekenen gelden. Voor contracten die gesloten worden op een volatiele markt (bijv. APX) geldt een opslag. Tarieven kunnen bij verlenging hoger worden indien de marktprijzen zijn gestegen of de voorwaarden van de leverancier(s) hierin zijn gewijzigd.

Art 3: Looptijd
De looptijd van de overeenkomst zal geschieden tegen de looptijd als overeenkomen middels de getekende overeenkomst. Om de overeenkomst te beëindigen dient 6 maanden van te voren schriftelijk een opzegging aan TJK Energie Advies zijn gestuurd.


Art 4: Afspraken
De deelnemer sluit zelf geen overeenkomsten met energielevernaciers zolang de overeenkomst met TJK Energie Advies loopt. Dubbele overeenkomsten van leveranciers of dienstverleners ontstaan uit dergelijke initiatieven vallen buiten de aansprakelijkheid van TJK Energie Advies. TJK Energie Advies zal in geen geval verantwoordelijkheid nemen voor initiatieven die niet op voorhand met TJK Energie Advies zijn overlegd of schriftelijk voor aanvang van een eventuele nieuwe overeenkomst zijn gecommuniceerd. TJK Energie Advies zal in geen geval boetes voorvloeiend uit nalatigheid van de contractant voor haar rekening nemen. 

Art 5: Vergoeding
Als er wijzigingen in de vergoeding aan, of betalingsvoorwaarden van TJK Energie Advies plaatsvinden zal TJK Energie Advies dit schriftelijk vermelden. Afnemer heeft na dit bericht één maand om de overeenkomst met TJK Energie Advies te beëindigen alvorens de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Art. 6: Aansprakelijkheid                        
TJK Energie Advies is niet aansprakelijk voor nalatigheid van haar deelnemers jegens leveranciers. TJK Energie Advies is niet aansprakelijk voor foutieve informatie verstrekt door haar deelnemers en leveranciers. Tevens verklaart de afnemer bevoegd te zijn om overeenkomsten te sluiten voor de afnemers onderneming(en), de deelnemende locaties en aansluitingen. TJK Energie Advies handelt in het vertrouwen dat leveranciers en deelnemers de correcte informatie verstrekken en naar waarheid communiceren.

Art 7. Informatieplicht
De deelnemer Zal alle benodigde gegevens t.a.v. de energiezaken aan TJK Energie Advies verstrekken als hier door TJK Energie Advies voor gevraagd wordt. Hieronder verstaan; overeenkomsten en facturen van leveranciers en netwerkbedrijven, alsmede eventuele andere documenten die nodig zijn om een goed advies te geven aan de deelnemer.


Art 8. Vergoedingen
Als er een vergoeding wordt afgesproken en deze niet tijdig wordt voldaan, heeft TJK Energie Advies het recht na 2 gemiste betalingsperioden de dienstverlening te beëindigen. Indien TJK Energie Advies geen reactie krijgt op herinneringen en aanmaningen zullen na 2 herinneringen de openstaande betalingen worden overgedragen aan een incassopartner. De bijkomende kosten hiervan zijn voor de debiteur. 


 

bottom of page